ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
 
Уеб сайтът, който разглеждате, се управлява от „ТОПЛИВО ГАЗ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 130864186, със седалище и адрес управление: гр. София, ул. Солунска №2, тел. 0 700 17 500, e-mail: office@toplivogas.com  (наричано по-долу за краткост само „Дружеството“).
„ТОПЛИВО ГАЗ“ ЕООД приема като свой приоритет не само предоставянето на качествена услуга на своите клиенти, но и опазване поверителността на техните лични данни. Ето защо предприе поредица от правни и технически действия, за да приведе дейността си в съответствие с новата правна уредба в областта на личните данни, която започва да се прилага с Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679  (накратко Регламента).
 
Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г. и има за цел да Ви информира за следното:
·         Какви лични данни събираме от Вас
·         Защо събираме и обработваме Вашите лични данни и на какво основание
·         Кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с други организации, включително с трети държави
·         Срокът, в който ще съхраняваме Вашите лични данни
·         Правата, които имате по отношение предоставените ни лични данни
·         Мерки за защита
 
1.      Какви лични данни събираме
1.1.Когато използвате газова бутилка или купувате нашите продукти в нашите офиси или чрез нашите партньори, както и онлайн, ние събираме:
 Имена, ЕГН (само при подписване на договор за използване на газова бутилка)
  Данни за контакт – адрес, телефон, e-mail
1.2.Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:
  Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове
  Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 „Бисквитки“
Разгледайте Политиката за бисквитките, за да научите повече подробности.
 
2.      Защо събираме и обработваме Вашите лични данни и на какво основание
Събираме и обработваме Вашите лични данни с различни цели:
За сключване на договор за използване на газова бутилка и при продажба на продукти
За извършване на плащане
За издаване на счетоводни документи за извършеното плащане
За контакт с Вас
За целите на маркетинга и рекламата
За персонализиране на промоционални оферти
За изпращане на информация за цени и услуги
За предоставяне на информация за най-близките до Вас наши партньори
  За защита при съдебни претенции
 
Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:
Преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас
  наши законови задължения съгласно българското законодателство – например Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове
  Съгласие (персонализиране на промоционални оферти; изпращане на информация за цени и услуги; за предоставяне на информация за най-близките до потребителя обекти-партньори на дружеството)
  за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги; при събиране на техническите данни от сайта)
 
3.      Кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с други организации
За да Ви предоставим желаните от Вас продукти и услуги, ние предоставяме Вашите лични данни на:
  Национална агенция по приходите, Комисия за защита на потребителите и други получатели, установени със закон
Също така работим с внимателно подбрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име, например:
  компании, които ни помагат с ИТ услугите – поддържат компютрите, уебсайтовете, и-мейл домейни
  компании за маркетинг и рекламна кампания
  компании за обработка на плащания
  куриерски фирми
 
Може да се наложи да споделяме лични данни с разследващи органи или други публични органи, за да установим, упражним или защитим законните си права или защита на обществени интереси с цел предотвратяване на измами, намаляване на кредитния риск.
 
Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат подходящи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които позволяват на нашите доставчици и партньори да Ви предоставяме услугите ни.
 
4.      Срок, в който ще съхраняваме Вашите лични данни
Ние съхраняваме Вашите лични данни:
  за целите на договора - за срока на договора и/или за спазване на законовите изисквания като например реализиране на права по съдебни претенции за срок от 5 години след прекратяването на договора;
  за рекламни, маркетингови цели – до оттегляне на съгласието
  за счетоводни цели - съгласно сроковете, указани в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
  за статистически цели - само след тяхната анонимизация
 
В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
 
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
 
5.      Правата, които имате по отношение предоставените ни лични данни
  Право да оттеглите съгласието си
Право на достъп и получаване на информация
Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.
В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до лични Ви данни в срок не по-дълъг от един месец, ще Ви посочим причините.
  Право на корекция
Имате право да поискате да коригираме всякакви неточности в личните Ви данни.
  Право на изтриване на данните
Имате право да поискате да изтрием Вашите данни, освен ако не се налага съхраняването им за запазване на законни интереси.
  Право на ограничаване на обработването за определен период от време
Ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
  Право на преносимост на данните
Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
  Право на възражение
  Право на жалба до Комисията за защита на лични данни
 
В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас на dpo@toplivogas.com , за да проучим случая.
 
Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр.София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg
 
Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения едномесечен срок. В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от два месеца, до максимално разрешения срок по закон.
Моля, обърнете внимание, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да можем да предприемем действия по Вашето искане или жалба. Може също да ви помолим за повече информация, за да сме сигурни, че сте упълномощени да подавате такова искане или жалба, когато се свържете с нас от името на някой друг.
 
При възникване на въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни или за подаване на сигнали, можете да се свържете с Длъжностното ни лице по защита на данните (ДЛЗД) :
имайл: dpo@toplivogas.com
Телефон: +35924475666
Лице за контакт: Росен Стоилов
 
6.      Мерки за защита
 
Предприемаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност спазвайки принципите за „защита на данните на етапа на проектирането“ и „защита на данните по подразбиране“, така че личните данни да бъдат защитени от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване или оповестяване. Също така в дружеството е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.
 
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.
 
Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост) и промени в законодателството.
 
Дата на последната актуализация – 17.12.2023 г.